Photography Portfolio - 15

Stokesia laevis - detail #1

The image Stokesia laevis - detail #1 was posted online on the 18 December 2017.