Photography Portfolio - 14

Stokesia laevis - detail #2

The image Stokesia laevis - detail #2 was posted online on the 19 December 2017.