Photography Portfolio - 13

Stokesia laevis - detail #3

The image Stokesia laevis - detail #3 was posted online on the 20 December 2017.