Photography Portfolio - 12

Stokesia laevis - detail #4

The image Stokesia laevis - detail #4 was posted online on the 21 December 2017.